MENU
Budowle modułowe, Sale konferencyjne i teatry

Obiekt dźwiękoszczelny ze względu na lokalizację obok torów kolejowych

RWTH Aachen University

Zadanie
Za o ona w 1870 roku RWTH Aachen jest jedym z najwi kszych niemieckich uniwersytetów badawczych i technicznych, która ma dzi ponad 42 000 studentów i licznych laureatów naukowej Nagrody Nobla w ród swoich absolwentów. Wraz ze wzrostem studentów, którzy przybywali z roku na rok, uniwersytet pilnie potrzebowa dodatkowych sal wyk adowych, które mog yby pomie ci 1000 studentów.

W 2013 roku Neptunus zosta wyznaczony do budowy tymczasowego obiektu typu Evolution obejmuj cego dwie sale wyk adowe mieszcz ce cznie 500 miejsc oraz toalety. Pierwotnie zaplanowano, e hala b dzie sta a przez siedem miesi cy, ale pozosta a na miescu przez 4 lata, a planowane pozwolenie krótkoterminowe min o i konieczne by o zdemontowanie struktury.

Wcze niejsze rozwi zanie z zagospodarowaniem przestrzeni pod tymczasow hale wyk adow okaza o si takim sukcesem, e Neptunus zosta poproszony o ponowne wzniesienie budynku – wykorzystuj c najnowsze osi gni cia technologiczne firmy w ród struktur tymczasowych.

Rozwi zanie
Powsta o nowe tymczasowe auditorium RWTH wykorzystuj c najnowocze niejsz  technologi  Flexolution firmy Neptunus. Hala Flexolution jest znakomit, atwodemontowaln struktur o wygl dzie udz co podobnym do sta ego budynku. Ywotno hali wynosi do 20 lat.

Zbudowana z trwa ych i nadaj cych si do recyklingu komponentów energooszcz dna i wszechstronna Felxolution zosta a zbudowana wraz z drug hal Neptunusa – Flex2Home, tym samym mieszcz c sale wyk adowe i sale konferencyjne dla 1000 studentów. Dodatkowo Neptunus dostarczy centralne ogrzewanie, klimatyzacj i bezprzewodowy przeciwpo arowy system alarmowy.

Tymczasowe hale o cznej powierzchni 140 m2 zosta y zbudowane przez 20-osobowy zespó pracowników Neptunus.

Technologia Flexolution okaza a si niezmiernie ppularna wśród placówek edukacyjnych. Oprócz sal wykładowych i lekcyjnych hale Flexolution mog by wykorzystywane jako hale sportowe, teatry, restauracje z kuchni. Komercyjne zastosowanie tego typu konstrukcji wykorzystywane jest pod supermarkety i salony wystawowe.

Wyzwania
Audytorium znajduje się na terenie byłego dworca kolejowego i mieści się w pobliżu torów kolejowych. Hale musiały zostać zbudowane z izolowanych i całkowicie dźwiękoszczelnych materiałów aby chronić uczniów przed uci liwym i rozpraszającym hałasem z zewnątrz.

Budowa hal w ruchliwym i gęsto zaludnionym kampusie uniwersyteckim wymagała od zespołu Neptunus wzmożonej ostrożności oraz sprytu, szczególnie podczas transportów i działania ciężkiego sprzętu, aby budowa nie zakłócała codziennej pracy uniwersytetu.

Werdykt
„W związku z tym, że tymczasowe sale wykładowe znajdują się bezpośrednio w Aachen-West izolacja akustyczna stacji kolejowej była dla nas najwyższym priorytetem” mówi Christine Wulfert, kierownik projektu w RWTH Aachen University.

„Pomimo utrudnień, nadal chcemy zapewniać naszym studentom najlepsze warunki do rozwoju i edukacji. W Neptunusie znaleźliśmy kompetentnego partnera do stworzenia koncepcji dwuczęściowej sali audytoryjnej wraz z wszelkimi instalacjami.”

Tymczasowa sala wykładowa Neptunus Evolution RWTH Aachen
Tymczasowa sala wykładowa Neptunus Evolution RWTH Aachen
Tymczasowa sala wykładowa Neptunus Evolution RWTH Aachen
Tymczasowa sala wykładowa Neptunus Evolution RWTH Aachen
Tymczasowa sala wykładowa Neptunus Evolution RWTH Aachen
Neptunus Evolution RWTH Aachen tymczasowa godz
Neptunus Evolution RWTH Aachen tymczasowa godz

Zainteresowany tymczasowymi salami wykładowymi?