MENU
Budowle tymczasowe, Sale konferencyjne i teatry

Obiekt dźwiękoszczelny ze względu na lokalizację obok torów kolejowych

RWTH Aachen University

Zadanie
Za o ona w 1870 roku RWTH Aachen jest jedym z najwi kszych niemieckich uniwersytetów badawczych i technicznych, która ma dzi ponad 42 000 studentów i licznych laureatów naukowej Nagrody Nobla w ród swoich absolwentów. Wraz ze wzrostem studentów, którzy przybywali z roku na rok, uniwersytet pilnie potrzebowa dodatkowych sal wyk adowych, które mog yby pomie ci 1000 studentów.

W 2013 roku Neptunus zosta wyznaczony do budowy tymczasowego obiektu typu Evolution obejmuj cego dwie sale wyk adowe mieszcz ce cznie 500 miejsc oraz toalety. Pierwotnie zaplanowano, e hala b dzie sta a przez siedem miesi cy, ale pozosta a na miescu przez 4 lata, a planowane pozwolenie krótkoterminowe min o i konieczne by o zdemontowanie struktury.

Wcze niejsze rozwi zanie z zagospodarowaniem przestrzeni pod tymczasow hale wyk adow okaza o si takim sukcesem, e Neptunus zosta poproszony o ponowne wzniesienie budynku – wykorzystuj c najnowsze osi gni cia technologiczne firmy w ród struktur tymczasowych.

Neptunus Evolution RWTH Aachen temporäre hörsaal

Rozwi zanie
Powsta o nowe tymczasowe auditorium RWTH wykorzystuj c najnowocze niejsz  technologi  Flexolution firmy Neptunus. Hala Flexolution jest znakomit, atwodemontowaln struktur o wygl dzie udz co podobnym do sta ego budynku. Ywotno hali wynosi do 20 lat.

Zbudowana z trwa ych i nadaj cych si do recyklingu komponentów energooszcz dna i wszechstronna Felxolution zosta a zbudowana wraz z drug hal Neptunusa – Flex2Home, tym samym mieszcz c sale wyk adowe i sale konferencyjne dla 1000 studentów. Dodatkowo Neptunus dostarczy centralne ogrzewanie, klimatyzacj i bezprzewodowy przeciwpo arowy system alarmowy.

Tymczasowe hale o cznej powierzchni 140 m2 zosta y zbudowane przez 20-osobowy zespó pracowników Neptunus.

Technologia Flexolution okaza a si niezmiernie ppularna wśród placówek edukacyjnych. Oprócz sal wykładowych i lekcyjnych hale Flexolution mog by wykorzystywane jako hale sportowe, teatry, restauracje z kuchni. Komercyjne zastosowanie tego typu konstrukcji wykorzystywane jest pod supermarkety i salony wystawowe.

Neptunus Evolution RWTH Aachen temporäre hörsaal

Wyzwania
Audytorium znajduje się na terenie byłego dworca kolejowego i mieści się w pobliżu torów kolejowych. Hale musiały zostać zbudowane z izolowanych i całkowicie dźwiękoszczelnych materiałów aby chronić uczniów przed uci liwym i rozpraszającym hałasem z zewnątrz.

Budowa hal w ruchliwym i gęsto zaludnionym kampusie uniwersyteckim wymagała od zespołu Neptunus wzmożonej ostrożności oraz sprytu, szczególnie podczas transportów i działania ciężkiego sprzętu, aby budowa nie zakłócała codziennej pracy uniwersytetu.

Werdykt
„W związku z tym, że tymczasowe sale wykładowe znajdują się bezpośrednio w Aachen-West izolacja akustyczna stacji kolejowej była dla nas najwyższym priorytetem” mówi Christine Wulfert, kierownik projektu w RWTH Aachen University.

„Pomimo utrudnień, nadal chcemy zapewniać naszym studentom najlepsze warunki do rozwoju i edukacji. W Neptunusie znaleźliśmy kompetentnego partnera do stworzenia koncepcji dwuczęściowej sali audytoryjnej wraz z wszelkimi instalacjami.”

Zainteresowany tymczasowymi salami wykładowymi?

Skontaktuj się z nami ZADZWOŃ